วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ รพ.ยะลา


แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลยะลา
 
 

แนวข้อสอบ โรงพยาบาลยะลา
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป       

การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
-ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
-ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
-ถาม-ตอบ เรื่องงานพัสดุ
-แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
-แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
-แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รีวิวลูกค้าสอบติดhttp://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 380 และ 689 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบมาแล้ว,และเกร็งข้อสอบเก่า

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

ฟรี!! ทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 095-782-7667

Line id : @brain_media

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.ยะลา


แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลยะลา
 
 

แนวข้อสอบ โรงพยาบาลยะลา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี
-การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน
-การวิเคราะห์ฐานะ ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ
-การพัฒนาระบบงานคลัง
-ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ
-ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รีวิวลูกค้าสอบติดhttp://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 380 และ 689 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบมาแล้ว,และเกร็งข้อสอบเก่า

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

ฟรี!! ทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 095-782-7667

Line id : @brain_media

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล รพ.ยะลา


แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา
 
 

แนวข้อสอบ โรงพยาบาลยะลา
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รีวิวลูกค้าสอบติดhttp://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 380 และ 689 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบมาแล้ว,และเกร็งข้อสอบเก่า

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

ฟรี!! ทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 095-782-7667

Line id : @brain_media

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.ยะลา


แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลยะลา
 
 

- ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลยะลา

- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

- แนวข้อสอบสุขศึกษา

- แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รีวิวลูกค้าสอบติดhttp://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 380 และ 689 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบมาแล้ว,และเกร็งข้อสอบเก่า

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

ฟรี!! ทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 095-782-7667

Line id : @brain_media

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

แนวข้อสอบพนักงานบริการ รพ.ยะลา


แนวข้อสอบพนักงานบริการ โรงพยาบาลยะลา
 
 

- ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลยะลา

- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร

- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รีวิวลูกค้าสอบติดhttp://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 380 และ 689 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบมาแล้ว,และเกร็งข้อสอบเก่า

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

ฟรี!! ทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 095-782-7667

Line id : @brain_media

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

แนวข้อสอบพนักงานเก็บเอกสาร รพ.ยะลา


แนวข้อสอบพนักงานเก็บเอกสาร โรงพยาบาลยะลา
 
 

- ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลยะลา

- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ

- การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

- ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน

- ความรู้เรื่อง การจัดร่างหนังสือเอกสารโต้ตอบ

- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รีวิวลูกค้าสอบติดhttp://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 380 และ 689 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบมาแล้ว,และเกร็งข้อสอบเก่า

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

ฟรี!! ทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 095-782-7667

Line id : @brain_media

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k

แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป รพ.ยะลา


แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป โรงพยาบาลยะลา
 
 

- ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลยะลา

- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ

- การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

- ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน

- ความรู้เรื่อง การจัดร่างหนังสือเอกสารโต้ตอบ

- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รีวิวลูกค้าสอบติดhttp://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ราคา: 380 และ 689 บาท

รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบมาแล้ว,และเกร็งข้อสอบเก่า

ปีที่พิมพ์ : 2559

รูปแบบ : ไฟล์ PDF และ หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4

ฟรี!! ทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ทุกตำแหน่ง)

โทร 095-782-7667

Line id : @brain_media

ใช้มือถืออยู่ คลิ๊กhttp://line.me/ti/p/@khf7267k